Hayata dair

+2 oy
29 gösterim
4 Temmuz Hayata dair Münir yazdı
+3 oy
110 gösterim
+1 oy
64 gösterim
+1 oy
53 gösterim
+7 oy
242 gösterim
0 oy
54 gösterim
+2 oy
41 gösterim
0 oy
209 gösterim
+1 oy
78 gösterim
+2 oy
102 gösterim
0 oy
32 gösterim
+2 oy
112 gösterim
+1 oy
100 gösterim
+2 oy
108 gösterim
+2 oy
54 gösterim
+1 oy
49 gösterim
17 Haziran 2020 Hayata dair Nihilizm yazdı
+1 oy
51 gösterim
16 Haziran 2020 Hayata dair dalisimist yazdı
+1 oy
736 gösterim
15 Haziran 2020 Hayata dair Jimirhat yazdı
+3 oy
125 gösterim
+1 oy
54 gösterim
...