Hayata dair

+2 oy
60 gösterim
4 Temmuz 2021 Hayata dair Münir yazdı
+3 oy
172 gösterim
+1 oy
62 gösterim
+1 oy
78 gösterim
+2 oy
100 gösterim
+1 oy
76 gösterim
+7 oy
457 gösterim
0 oy
68 gösterim
+2 oy
56 gösterim
0 oy
301 gösterim
+1 oy
100 gösterim
+2 oy
128 gösterim
0 oy
44 gösterim
+2 oy
136 gösterim
+1 oy
123 gösterim
+2 oy
134 gösterim
+2 oy
86 gösterim
+1 oy
57 gösterim
17 Haziran 2020 Hayata dair Nihilizm yazdı
+1 oy
67 gösterim
16 Haziran 2020 Hayata dair dalisimist yazdı
+1 oy
1.2k gösterim
15 Haziran 2020 Hayata dair Jimirhat yazdı
+3 oy
144 gösterim
+1 oy
65 gösterim
+2 oy
61 gösterim
+2 oy
163 gösterim
+1 oy
79 gösterim
+2 oy
151 gösterim
+1 oy
102 gösterim
+4 oy
171 gösterim
+2 oy
158 gösterim
6 Haziran 2020 Hayata dair Taze bakladan fava yazdı
+4 oy
144 gösterim
+2 oy
124 gösterim
+1 oy
58 gösterim
0 oy
205 gösterim
+1 oy
131 gösterim
...